Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1998 roku została utworzona Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Sulechowie. Od decyzji o utworzeniu do rozpoczęcia kształcenia była daleka droga. Uczelnia została utworzona z dniem
1 września 1998 roku, ale nie można było rozpocząć kształcenia od 1 października 1998 roku, ponieważ zgodnie z ustawą, kryteria naboru na nowo utworzonych uczelniach należało podać do publicznej wiadomości co najmniej dwa miesiące przez rozpoczęciem kształcenia.

Kształcenie rozpoczęto od 15 lutego 1999 roku. Ten półroczny okres przygotowania pozwolił na stworzenie właściwych warunków do rozpoczęcie kształcenia. 
We wrześniu 1998 roku Minister Edukacji Narodowej prof. Mirosław Handke powołał
prof. dr hab. inż. Mariana Miłka na funkcję rektora, na okres jednego roku.
Profesor M. Miłek był w tym okresie Wojewodą Lubuskim. Pełnienie funkcji wojewody okazało się bardzo pomocne przy rozwiązaniu różnych problemów, m. in. spraw związanych z wyposażeniem nowej uczelni w majątek trwały – czyli przekazaniu uczelni obiektów znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Administracyjnych. Pozwoliło to na szybkie rozpoczęcie prac remontowych i adaptacyjnych.

W pierwszym okresie działalności organizacyjnej tworzono strukturę uczelni, przyjmowano pierwszych pracowników i kompletowano skład organów kolegialnych uczelni: Senat oraz Konwent. Senat, którego pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 14 października 1998 roku działał w ograniczonym składzie. Również Konwent, którego skład określała ustawa o wyższych szkołach zawodowych, na samym początku działał w niepełnym składzie, ponieważ nie było w nim  przedstawicieli jednostek, które miały powstać w wyniku reformy administracji publicznej. Pierwsze posiedzenie Konwentu odbyło się 8 października 1998 roku.

Pierwsi studenci rozpoczęli kształcenie 15 lutego 1999 roku. Ten pierwszy rok „rósł” wraz z uczelnią – studenci przeżywali trudności początkowego rozwoju uczelni, ale byli jednocześnie uczestnikami jej wzrostu. Baza, którą sukcesywnie przejmowała uczelnia pozwoliła na uruchomienie, zgodnie z ustawą o wyższych szkołach zawodowych kolejnych specjalności kształcenia. W 2002 roku rozpoczęto pierwszy nabór na specjalność kształcenia turystyka i rekreacja, i ponownie okazało się, że liczba kandydatów znacznie przekroczyła limity przyjęć. Należy zauważyć, że uruchomiane specjalności wypełniały istniejące w województwie lubuskim luki w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Podobnie było ze specjalnościami kształcenia związanymi z rolnictwem. W tym czasie w całym województwie lubuskim nie było żadnej formy kształcenia w zakresie rolnictwa.
Dlatego, po przejęciu w 1999 roku przez uczelnię pałacu w Kalsku, uruchomiono kształcenie na specjalnościach: Kształtowanie terenów zieleni oraz Technologia żywności i żywienie człowieka. W 2001 roku w trybie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 września 2001 roku uczelnia zmieniła nazwę na Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. Zaznaczenie w nazwie jej charakteru jako uczelni państwowej dotyczyło wszystkich publicznych uczelni zawodowych, było inicjowane przez rektorów tych uczelni i miało na celu odróżnienie tej grupy uczelni od żywiołowo powstających niepublicznych szkół zawodowych.

W roku 2004 specjalności kształcenia przyporządkowano kierunkom kształcenia, i tak:

„Administracja Publiczna” do kierunku „Administracja,

„Turystyka i Organizacja Wypoczynku” do kierunku „Turystyka i rekreacja”,

„Zarządzanie Przedsiębiorstwem Przetwórstwa Produktów Rolnych” do kierunku „Technologia Żywności i Żywienie Człowieka”,

„Kształtowanie Terenów Zieleni” do kierunku „Ogrodnictwo”.

Jednocześnie zmieniała się struktura uczelni. W roku 2008 jednostkami uczelni były:

·        Instytut Prawa i Administracji,

·        Instytut Turystyki i Rekreacji,

·        Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej,

·        Instytut Politechniczny.

Odpowiedzią na zapotrzebowanie regionu było również uruchomienie
od 1 października 2007 roku kształcenia na kierunku energetyka. Jest to kolejny
po ogrodnictwie i technologii żywności i żywieniu człowieka kierunek, na którym studia kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Tym samym była to odpowiedź na dochodzące z różnych stron wołania o kształcenie inżynierów, których brak w Polsce jest już odczuwalny.

Gwałtowny spadek liczby studentów był wynikiem nie tylko niżu demograficznego. Zmniejszyła się aktywność uczelni w zakresie działań adresowanych na społeczność zarówno lokalną jak i regionalną. Dlatego należy rozwijać szkolnictwo wyższe województwa lubuskiego – nie tylko ilościowo, ale i jakościowo. Wyrazem tego było przekształcenie
PWSZ w Sulechowie w Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zmiana statusu, podniesienie rangi uczelni w Sulechowie do poziomu uniwersyteckiego stworzyło lepsze warunki rozwoju już Wydziału Zamiejscowego. Podpisanie przez Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia o połączeniu uczelni nastąpiło w obecności obu rektorów w Warszawie z dniem
17 lipca 2017 r.

Ze względu na wymogi nowej  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 roku, Wydział Zamiejscowy w Sulechowie przekształcono
w Filię Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie. Zmianie uległa również struktura Filii,
w miejsce instytutów powstały:

Katedra Administracji,

Katedra Energetyki,

Katedra Turystyki i Rekreacji,

Katedra Żywienie Człowieka i Dietoteapia.

 

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019