Najbardziej popularną deklaracją podatkową jest PIT–37, który dotyczy osób osiągających wynagrodzenie z umowy o pracę, emerytury, renty, przychodów z działalności wykonywanej na zasadzie umowy zlecenia lub kontraktów a także, w przypadku uzyskiwania przychodów z racji praw autorskich i innych praw majątkowych, stypendium, zasiłek społeczny z ubezpieczeń społecznych. Każdy podatnik uzyskujący dochody według innych zasad musi wybrać inny rodzaj druku. W deklaracji PIT-37 za 2016 r. (składanej w 2017 r.) nie zmienia się zakres oraz zasady rozliczania ulg podatkowych. Ulgi i odliczenia będą przysługiwać na takich samych zasadach, jak w latach poprzednich. Należy jednak zachować dokumenty i potwierdzenia pozwalających na wykazanie ulg i odliczeń. Ulgi i odliczenia od dochodu to: składka społeczna, Internet, darowizny (kościelne, organizacje społeczne, krwiodawcy), ulgi (na leki, sprzęt rehabilitacyjny, na nabycie nowych technologii), kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Z kolei odliczenia od podatku to: składki zdrowotne, ulga prorodzinna, czy ulga za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego. Osoby, które skorzystały w 2016 r. z programu 500+ nie muszą rozliczać się z pieniędzy otrzymanych z tego tytułu. Ponadto na mocy art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 1991, nr 80 poz. 350, z późn zm.) opodatkowaniu nie podlegają także m.in. świadczenia i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne czy jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe). Termin składania deklaracji PIT–37 określony jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 45 tej ustawy podatnicy są zobowiązani składać zeznanie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jednak ustawowe terminy rozliczenia ulegają zmianie, jeżeli przypadają na dni wolne od pracy. Termin składania deklaracji podatkowej PIT–37 mija 2 maja 2017 r. W rozliczeniach za 2017 r. (składanych w 2018 r.) obowiązywać będzie inna niż obecnie kwota wolna od podatku, bowiem jej wysokość zależeć będzie od dochodu podatnika. Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1926) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw kwota wolna od podatku wzrośnie w rozliczeniach za 2017 r. do 6600 zł, ale z kwoty w tej wysokości skorzystają tylko podatnicy zarabiający rocznie taką właśnie sumę lub mniejszą. Dla osób o dochodach od 11 000 zł do 85 528 zł rocznie kwota wolna od podatku wyniesie tyle co obecnie, czyli 3091 zł; zaś dla dochodów powyżej 85 528 zł rocznie będzie ulegać ona stopniowemu zmniejszeniu. Natomiast podatnicy zarabiający więcej niż 127 000 zł rocznie nie będą mieli kwoty wolnej od podatku w ogóle.

Ponadto każdego roku wszyscy podatnicy mogą przekazać 1% podatku wykazanego w rocznej deklaracji podatkowej, bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego. Deklaracje podatkowe można składać w formie papierowej, jednak należy wówczas korzystać z najnowszych druków. Można to zrobić również wykorzystując elektroniczne oprogramowania, które tworzą gotową deklarację automatycznie. Niemniej jednak warto odpowiednio wcześniej zapoznać się ze zmianami obowiązującymi w prawie podatkowym, które będą obowiązywać w 2017 r., tak aby uniknąć błędów i nieprawidłowości przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego.

Dr inż. Barbara Jurkowska

PWSZ Sulechów Instytut Administracji i Turystyki 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019