28 października 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w nowym roku akademickim. W Konwencie uczestniczyli prezesi i dyrektorzy mi.n. firmy Iglotechnik, Lubuskiej Izby Rolniczej, Biura Podróży TUI oraz prezesi spółek Uczelnianych i władze Uczelni.

Członków Konwentu przywitał Rektor PWSZ w Sulechowie prof. Marian Miłek, oddając następnie głos Stanisławowi Myśliwcowi – vice przewodniczącemu Konwentu, który oficjalnie rozpoczął posiedzenie.

Zgodnie z programem, Rektor PWSZ w Sulechowie prof. Marian Miłek przedstawił sprawozdanie z działalności Uczelni za rok akademicki 2015/2016. Profesor rozpoczął wystąpienie od przytoczenia niepokojących wyników badań przedstawiających  sytuację szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. "W województwie lubuskim w ciągu ostatnich 7 lat liczba absolwentów zmalała z 98 na 45 na 10 tys. mieszkańców, o ok. 50 proc.!" – mówił powołując się na  dane z roczników GUS Profesor. "Ta zmniejszająca się gwałtownie liczba absolwentów stanowić będzie wkrótce barierę rozwoju województwa" - przestrzegał, wskazując na szczególnie niskie dane w kierunkach technicznych i ścisłych gdzie jesteśmy na ostatnim miejscu wśród województw w Polsce. Rektor zaapelował o mobilizację wszystkich sił, aby zapewnić rozwój szkolnictwa wyższego, która jest koniecznością – "bo bez młodych, kreatywnych absolwentów uczelni, o innowacyjność będzie bardzo trudno"- dodał.

Wszystkie działania jakie podejmowała i podejmować będzie Uczelnia są i będą skierowane na środowisko lokalne i adresowane nie tylko do młodzieży i rodziców,  ale również do władz - podkreślał Rektor PWSZ w swoim wystąpieniu. Profesor szczegółowo omówił podjęte działania promocyjne w poprzednim roku oraz plany na przyszły rok, gdzie jednym z ważniejszych punktów stanowi projekt uzawodowienia kształcenia w szkołach średnich.

Rektor przedstawił członkom Konwentu również działania o charakterze naprawczym jakie podjęto na Uczelni, porządkowanie struktury pionów administracyjnych, które zakończy się do końca bieżącego roku oraz równolegle podjęte działania nad porządkowaniem finansów uczelni.

 Profesor Marian Miłek wspomniał także o problemie z jakim zmaga się obecnie większa liczba uczelni, w tym również PWSZ w Sulechowie, zbyt mały nabór na studia. Wśród powodów wymienił niż demograficzny oraz nasycenie lokalnego rynku absolwentami PWSZ w Sulechowie. Rektor zaakcentował konieczności przebranżowienia Uczelni i podjęte już w tym kierunku działania. 5 nowych kierunków będzie czekać na młodzież z początkiem roku akademickiego 2017/2018.

Na zakończenie swojego sprawozdania Rektor poprosił prezesów Spółek PWSZ w Sulechowie, Centrum Energetyki Odnawialnej oraz Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych o krótkie przedstawienie oraz podsumowanie ostatniego roku działalności.

Sprawozdanie Rektora zostało zaopiniowane i ocenione pozytywnie przez członków Konwentu. Przedstawiciele przemysłu, współpracujący i pracujący z absolwentami PWSZ w Sulechowie, podsumowując sprawozdanie, podkreślili ich wysokie umiejętności praktyczne i teoretyczne. Potwierdzili również dobry kierunek zmian i rozwoju Uczelni, zapewniając o swoim wsparciu na wielu płaszczyznach.   

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019