Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie prowadząc działalność dydaktyczną i badawczą oraz współpracując z regionem wpisuje się w model uczelni III generacji. Model ten bazuje na trzech elementach: Badania – Edukacja – Innowacje tworzących zamknięty krąg, ułatwiający przepływ wiedzy i innowacji z uczelni do partnerów (podmiotów gospodarczych i samorządów), poprzez trwałe połączenie badań naukowych i praktycznego kształcenia studentów z partnerami działającymi nie tylko w regionie. 

W końcowym procesie kształcenia, czyli w trakcie realizacji prac dyplomowych, studenci mają dostęp do bardzo nowoczesnej uczelnianej infrastruktury badawczej: Centrum Energetyki Odnawialnej oraz Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. Absolwenci naszej Uczelni są innowacyjni, a to przekłada się na nowe innowacyjne produkty.

Zapraszamy do współpracy w następujących obszarach:

W obszarze kształcenia zapraszamy partnerów do:

 • Współudziału w opracowywaniu atrakcyjnych, dla obu stron, programów kształcenia;
 • Wspólnego działania promującego kierunki studiów oraz kształtowania pozytywnego wizerunku partnerów wśród studentów i absolwentów Uczelni;
 • Uczestniczenia partnerów, poprzez swoich specjalistów, w procesie nauczania studentów, prowadząc wykłady lub zajęcia praktyczne w formie warsztatów oraz projektów;
 • Proponowania przez partnerów tematów prac dyplomowych (licencjackich inżynierskich), które dotyczą rzeczywistych problemów występujących w samorządach i podmiotach gospodarczych;
 • Przyjmowania przez partnerów studentów na praktyki zawodowe, co najmniej 3 miesięczne, które umożliwiają weryfikację umiejętności, wiedzy i kompetencji studentów. W ramach praktyk studenci mogą wykonywać część praktyczną pracy dyplomowej;
 • Fundowania przez partnerów stypendiów dla najlepszych studentów oraz sponsorowania Kół Naukowych, laboratoriów i sal dydaktycznych;
 • Zamawiania przez partnera/grupę partnerów studiów o określonych specjalnościach w ramach prowadzonych lub tworzonych kierunków;
 • Szkolenia pracowników partnerów (odpłatnego lub finansowanego ze środków UE) w ramach kursów specjalistycznych lub studiów podyplomowych.
Uczelnia zatrudniając wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz posiadając bardzo nowoczesną i doskonale wyposażoną infrastrukturę badawczą: 
 • Centrum Energetyki Odnawialnej;
 • Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych;
 • Laboratorium biotechnologii
zaprasza partnerów do:
 • Wspólnej realizacji prac badawczo-rozwojowych;
 • Korzystania z usług badawczych oraz ekspertyz zlecanych przez partnerów;
 • Odbywania staży pracowników partnerów na Uczelni oraz pracowników Uczelni u partnerów;
 • Wspólnego aplikowania o fundusze, pochodzące z różnych źródeł, na wspólne projekty badawcze i szkoleniowe. 
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018