Studia za granicą

PWSZ w Sulechowie oferuje swoim studentom w ramach programu Erasmus+ wyjazdy na studia do zagranicznych uczelni partnerskich. Wymiana studentów realizowana jest tylko i wyłącznie pomiędzy uczelniami, które posiadają ważną Kartę Uczelni Erasmusa. Lista uczelni partnerskich w załączniku.

Student ubiegający się o wyjazd na studia z Erasmus+ powinien spełniać następujące kryteria formalne:

- być zarejestrowany jako student PWSZ w Sulechowie studiów pierwszego stopnia (zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych);

- w momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów;

- nie może przebywać w trakcie wymiany na urlopie dziekańskim.

Praktyka za granicą

Studenci naszej uczelni mogą również skorzystać z wyjazdu na praktyki zagraniczne. Wakacje między semestrami można spędzić zdobywając doświadczenie za granicą. Erasmus+ daje również możliwość wyjazdu na praktykę naszym absolwentom.

W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem studiów studenta. Student może wyjechać na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, albo innego typu instytucji, np. biblioteki, szpitala, muzeum, jednostki administracji lokalnej lub centralnej, mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (28 krajów UE, 3 kraje EOG, Turcja, Macedonia) oraz do placówek dyplomatycznych ojczystego kraju studenta – międzynarodowy charakter praktyki. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej.

Wymagane jest spełnienie następujących kryteriów formalnych:

- osoba ubiegająca się o wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ powinna być zarejestrowana jako student PWSZ w Sulechowie studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych lub niestacjonarnych);

- w momencie wyjazdu stypendysta powinien być studentem PWSZ w Sulechowie; może też być absolwentem, pod warunkiem, że zostanie zakwalifikowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów;

- w trakcie stypendium student nie może przebywać na urlopie dziekańskim.

Wyjazdy pracowników do uczelni i instytucji zagranicznych

Erasmus+ to nie tylko mobilność studentów, program daje możliwość wyjazdu pracowników dydaktycznych na prowadzenie wykładów i zajęć dydaktycznych do zagranicznych uczelni partnerskich oraz na wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na kursy językowe. Ubiegający się o wyjazd pracownik powinien być pracownikiem PWSZ w Sulechowie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

Wyjazdy w ramach STA mogą odbywać się do uczelni partnerskich, które posiadają kartę ECHE i z którymi nasza uczelnia ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne. Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej w wymiarze co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych na tydzień.

W wyjazdach w celach szkoleniowych uczestniczyć mogą zarówno nauczyciele akademiccy jak i pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi (pracownicy administracji, pracownicy techniczni, informatycy, a także koordynator uczelnianego programu Erasmus+, bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej i dokumentacji, lektorzy). Wyjazdy powinny być realizowane wyłącznie przez osoby posiadające taki stopień znajomości języka obcego, który umożliwi mu odbycie szkolenia w instytucji zagranicznej. Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus+ jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Szczegółowe zasady kwalifikacji, zasady finasowania, wzory dokumentów do wypełnienia znajdują się na stronie uczelni: http://www.pwsz.sulechow.pl/studenci/erasmus/erasmus-2016-2017    (załączniki).

 

PWSZ w Sulechowie prowadzi rekrutację na zagraniczne studia oraz praktyki studenckie/absolwenckie. Oferujemy również kursy językowe przygotowujące do realizacji studiów i praktyk.
Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej uczelni: www.pwsz.sulechow.pl zakładka Erasmus+ 2016/2017.

Kontakt:
Dziekanat pokój nr 10
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Joanna Socha
tel. 683528307
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach funkcjonujących przez 25 lat europejskich programów edukacyjnych, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013 takich jak: program „Uczenie się przez całe życie”, program „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Program Erasmus+ opiera się na doświadczeniach i sukcesach dotychczasowych programów, lecz jego wpływ ma być bardziej znaczący. Zgodnie z założeniem podstawowym programu inwestowanie  w kształcenie i szkolenie jest kluczem do uwolnienia ludzkiego potencjału, bez względu na wiek  i sytuację społeczną. Dodatkowo celem Programu Erasmus+ jest podnoszenie poziomu kształcenia  i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru.

Kraje uprawnione do udziału w programie, to:

- 28 państw Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska. Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;

- 3 kraje Europejskiego obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia;

- 2 kraje kandydujące: Turcja oraz była republika Jugosławii Macedonia.

 

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018