Przedłużenie ważności legitymacji studenckich

Zgodnie z par. 1 ust 1 Rozporządzenia MNISW z dnia 21 maja 2020 (Dz. U. poz. 911) okres ograniczenia funkcjonowania uczelni obowiązuje od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019