MA TRIZ

Uniwersytet Zielonogórski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami – program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia.

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje Zadnie 5 – Wsparcie dla studentów (w ramach Modułu 2) i pracowników (w ramach Modułu 6) wszystkich wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W szkoleniach będzie mogło uczestniczyć 85 studentów z 4 ostatnich lat wszystkich kierunków studiów oraz 75 pracowników z całego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczegółowe informacje o rekrutacji i samym projekcie znajdują się na stronie www.cptt.uz.zgora.pl w zakładce PROJEKTY REALIZOWANE/PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ/MA TRIZ.

 

KSZTAŁCENIE W FORMIE BEZPOŚREDNIEJ I ZDALNEJ

Na stronach Katedr w załączniku został zamieszczony szczegółowy wykaz przedmiotów, które będą realizowane w semestrze zimowym 2020/2021 w formie bezpośredniej. Pozostałe zajęcia wynikające z programów studiów zostaną przeprowadzone w formie zdalnej. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

 

PROGRAM MOST 2020/2021

Od 02.09.2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do Programu MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021. Potrwa tylko do 15.09.2020 r.

  • -Aby wziąć udział w rekrutacji, należy założyć konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irkmost.amu.edu.pl
  • w Systemie znajdziecie ofertę kierunków – śmiało korzystajcie z najróżniejszych filtrów – możliwe jest wyszukiwanie według klucza nazwy kierunku, stopnia studiów, Uczelni i wielu innych
  • -po założeniu konta, wybraniu kierunku (kierunków), system wygeneruje dla Was podanie (wniosek), który należy wydrukować i podpisać
  • -z racji, że każda Uczelnia w odmienny sposób zorganizowała swoje funkcjonowanie w dobie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, prosimy zapoznać się z wytycznymi, które zostały przez tę Uczelnię przyjęte.

Wyniki rekrutacji poznacie 30 września – będą one dostępne na Waszych kontach w Systemie IRK MOST.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Programie!

 

Więcej na stronach:

https://www.facebook.com/programmost2000/photos/a.1706866356210802/2831397150424378

http://www.dk.uz.zgora.pl/most_mostech.php

https://irkmost.amu.edu.pl/pl/

 

REKRUTACJA NA STUDIA OD 1 CZERWCA 2020 R.

 1 czerwca 2020 roku rozpoczyna się elektroniczna rejestracja na studia. Dokładny kalendarz rekrutacji (termin zakończenia rejestracji elektronicznej, terminy egzaminów oraz składania dokumentów oraz w jakiej formie będzie się to odbywać) ogłoszony zostanie najpóźniej do końca maja br.

W związku z ogłoszoną informacją Ministra Edukacji Narodowej o przesunięciu egzaminów maturalnych informujemy, że Uniwersytet Zielonogórski dołoży wszelkich starań, aby tegoroczni maturzyści nie byli poszkodowani w rekrutacji na studia.

 

beznazwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla osób ubiegających się o świadczenia stypendialne w roku akademickim 2020/2021

Więcej informacji na stronie: www.dss.uz.zgora.pl

 

 styp2

 

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021.

 

 

Sesja egzaminacyjna 2019/2020

 Harmonogram sesji letniej 2019/2020 jest dostępny na stronie www.wzs.uz.zgora.pl/dziekanatmenu/terminy-egzaminow.

Sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich

Zgodnie z par. 1 ust 1 Rozporządzenia MNISW z dnia 21 maja 2020 (Dz. U. poz. 911) okres ograniczenia funkcjonowania uczelni obowiązuje od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

 

Obsługa studentów

Informujemy, że do odwołania obsługa studentów będzie odbywać się tylko i wyłącznie poprzez kontakt mailowy i telefoniczny.

Komunikaty w sprawie zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 dostępne są na stronie: 

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2 

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjąłnastępujące decyzje:

Zdalne przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów

·       W przypadku wydłużenia okresu realizacji zajęć zdalnych po 26.04.2020 r.  wprowadzony zostanie obowiązek przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów również w formie zdalnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich.

·       Zdalne przeprowadzenie zaliczeń/egzaminów jest możliwe, jeśli zajęcia prowadzone zdalnie w semestrze letnim w roku akad. 2019/2020 umożliwiły osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Przeprowadzenie zaliczeń/egzaminów odbywać się będzie w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego 2019/2020.

·       Nauczyciel akademicki może zastosować inną formę warunków zaliczenia przedmiotu niż została zapisana w sylabusie utrzymując zasadę sprawdzenia stopnia osiągnięcia wymaganych efektów uczenia się.

·       formie zdalnego zaliczenia przedmiotu, narzędzia, wagi składowych oceny końcowej przedmiotu  prowadzący zajęcia zobowiązany jest poinformować studentów, doktorantów do dnia 15 maja 2020 r.

·       Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do udokumentowania zaliczenia/egzaminu stosownie do formy, w jakiej został przeprowadzony.

·       Wyniki zaliczenia/egzaminu są odnotowywane w indeksie elektronicznym.

·       Nauczyciele akademiccy przekazują dyrektorowi instytutu informację o sposobie i narzędziu, jakie wykorzysta do przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu z poszczególnego przedmiotu.

·       Dyrektor instytutu jest zobowiązany do przesłania zestawienia zbiorczego
z zrealizowanych zaliczeń/egzaminów do właściwego dziekana celem zapewnienia prawidłowego nadzoru nad procesem kształcenia.

·       W związku z wprowadzeniem obowiązku przeprowadzenia zaliczenia przedmiotu w formie zdalnej została przygotowana możliwość przeprowadzenia zaliczeń/egzaminów w systemie google classroom. Instrukcja zostanie przesłana do pracowników UZ do dnia 04 maja 2020 r.

·       W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają studentowi, doktorantowi  udział w zdalnym zaliczeniu/egzaminie jest on zobowiązany do niezwłocznego ustalenia z prowadzącym nauczycielem akademickim innych warunków zaliczenia/egzaminu, przy czym warunki te muszą spełniać zasadę samodzielności zaliczenia/egzaminu przedmiotu.

·       Liczbę terminów przystępowania do zaliczenia przedmiotu, sposób usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach i zaliczeniach wskazuje Regulamin studiów UZ

·       Zajęcia, które wymagają bezpośredniego udziału studentów i prowadzącego zajęcia wykazane w raportach złożonych przez dziekanów prorektorowi ds. jakości kształcenia zostaną zrealizowane i zaliczane w kolejnym roku akademickim. W przypadku realizacji kształcenia na ostatnim semestrze, ostatniego roku w danym cyklu kształcenia, zajęcia zostaną zrealizowane w roku akademickim 2019/2020 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych w Uczelni, przez właściwą jednostkę.

Zdalny egzamin dyplomowy

·       Egzaminy dyplomowe w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 mogą odbywać się w trybie zdalnym z użyciem systemu google meet w formie wideokonferencji wyłącznie na pisemny wniosek studenta. Instrukcja korzystania z systemu zostanie przesłana do pracowników UZ do dnia 04 maja 2020 r., a także do studentów, którzy będą ubiegać się o egzamin dyplomowy w trybie zdalnym.

·       Student ubiegający się o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego przy wykorzystaniu trybu zdalnego składa wniosek do właściwego dziekana
o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego w tym trybie. Do wniosku należy załączyć opinię promotora.

·       We wniosku student powinien jednoznacznie potwierdzić posiadanie dostępu do komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę, podłączonego do szybkiego łącza internetowego, oraz dostęp do systemu google meet, jak również potwierdzić znajomość obsługi oprogramowania do wideokonferencji.

·       Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia takiego wniosku i podjęcia decyzji o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego jest wypełnienie wszystkich warunków określonych w Regulaminie studiów w UZ.

·       W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dziekan wyznacza termin egzaminu dyplomowego,  który zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, po pozytywnej recenzji pracy dyplomowej.

·       Pracownik dziekanatu przygotowuje niezbędne dokumenty lub ich skany
i przekazuje do przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego.

·       W dniu egzaminu, przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego organizuje w ustalonym z pozostałymi członkami komisji i studentem terminie wideokonferencję i łączy się z wykorzystaniem oprogramowania przez system google meet oraz wywołuje do połączenia członków komisji egzaminu dyplomowego i studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego.

·       Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego ma obowiązek sporządzenia protokołu z egzaminu dyplomowego. W protokole odnotowuje się zdalny tryb przeprowadzenia egzaminu. Jeśli odpowiedzi zdającego w trakcie egzaminu wymagają formy pisemnej, jest ona zapisywana przez studenta na kartce i prezentowana do kamery.

·       Po przeprowadzeniu wszystkich przewidzianych części egzaminu dyplomowego następuje przerwanie połączenia ze studentem. Komisja podczas  niejawnej części egzaminu ustala ocenę za pracę dyplomową, ocenę z egzaminu dyplomowego, a w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu również końcowy wynik studiów.

·       Po ponownym połączeniu ze studentem, Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego ogłasza ustaloną przez Komisję ocenę pracy dyplomowej i wynik egzaminu dyplomowego. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Przewodniczący Komisji podaje wynik studiów i ogłasza decyzję o nadaniu właściwego tytułu zawodowego.

·       Skan sporządzonego protokołu Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego przesyła w wersji elektronicznej do wybranego członka Komisji, a ten po podpisaniu ponownie skanuje dokument i wysyła do kolejnego członka. Procedura podpisywania powtarza się i skan z podpisami wszystkich członków wysyłany jest do Przewodniczącego, który po podpisaniu ponownie wysyła zeskanowany dokument do właściwego Dziekanatu.

·       W przypadku egzaminu dyplomowego prowadzonego z bezpośrednim udziałem komisji i studenta terminy egzaminów będą wyznaczane w zależności od komunikatów rządowych dotyczących stanu zagrożenia epidemicznego, przy zapewnieniu bezpieczeństwa studentowi oraz komisji egzaminacyjnej.

Praktyki

·       Zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, można skrócić czas trwania praktyk i w sposób alternatywny osiągnąć efekty uczenia się  np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny. Jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki, opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną.

·       W przypadku, kiedy praktyki zostały zaplanowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, a nie odbyły się z przyczyn pandemii i nie można w sposób alternatywny osiągnąć efektów uczenia się, praktyka zostanie zaplanowana do realizacji w roku akademickim 2020/2021.

·       Dla kierunków, gdzie praktyka określona jest w standardach kształcenia nie istnieje możliwość zaliczenia efektów uczenia się w sposób alternatywny. Terminy zrealizowania praktyk zostają przesunięte do czasu umożliwiającego ich zrealizowania.

Realizacja zajęć na studiach podyplomowych

·       Zajęcia na studiach podyplomowych od 11.03.2020 r. zostały zawieszone.

·       Zajęcia zaplanowane na studiach podyplomowych w semestrze letnim 2019/2020 zostaną ponownie zaplanowane od października 2020 r.

·       Kierownik studiów podyplomowych opracuje nowy harmonogram zjazdów i poinformuje o tym słuchaczy studiów podyplomowych.

·       Kierownik studiów podyplomowych może rozpocząć kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od maja 2020 r. za pisemną zgodą wszystkich słuchaczy danych studiów podyplomowych.

·       W przypadku, jeśli sytuacja epidemiologiczna nie zostanie zniesiona, a słuchacze nie wyrażą zgody na zdalny tryb zajęć, umowy zostaną rozwiązane i opłata podlega zwrotowi.

·       Zobowiązuje się kierownika studiów podyplomowych do zebrania oświadczeń słuchaczy studiów podyplomowych o zgodzie na realizację programu kształcenia w trybie zdalnym, a następnie zorganizowania zajęć.

Uwaga końcowa: w okresie trwania pandemii bieg terminów w postępowaniach administracyjnych wobec studentów i doktorantów UZ zostaje wstrzymany (nie skreślamy z listy studentów i doktorantów)

W związku z licznymi pytaniami o przedłużenie terminów złożenia pracy dyplomowej poniżej zamieszczam wyjaśnienie Biura Prawnego UZ w przedmiotowej sprawie:

·       Procedura składania pracy dyplomowej nie jest postępowaniem administracyjnym, ani też postępowaniem określonym przepisami innej ustawy, w której zastrzeżone są terminy administracyjne na dokonanie czynności -w rozumieniu art. 15zzs ustawy COVID-19 oraz ostatniej informacji Biura Prawnego o postępowaniach wobec studentów i doktorantów UZ w czasie COVID-19.

·       Regulamin studiów UZ nie daje podstaw prawnych do dalszego przedłużenia terminu do składania prac dyplomowych ponad 30 kwietnia.

·       Rozporządzenie MSWN z dn. 23 marca 2020 r., zmienione w dnia 9 kwietnia 2020 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (...), również nie przynosi rozwiązań pozwalających na wykroczenie poza określony Regulaminem termin składania prac dyplomowych.

·       Skreślenie z listy studentów w przypadku niedotrzymania terminu złożenia pracy dyplomowej jest obligatoryjne - jednakże z uwagi na art. 15zzs ustawy COVID-19 oraz  informację Biura Prawnego o postępowaniach wobec studentów i doktorantów UZ w czasie COVID-19, nie możemy w tym momencie wszcząć postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów i skreślić z listy studentów.

·       Po ustaniu stanu epidemicznego będziemy rozstrzygać czy ze względu na nadzwyczajne okoliczności uznać prace złożone po terminie i nie wszczynać postępowań w sprawie skreślenia. Z orzecznictwa sądowego wynika, że będą ku temu uzasadnione przesłanki. Sądy administracyjne za uzasadniony powód niezłożenia pracy w terminie uznawały nawet zwolnienie lekarskie studenta.

 

Opłaty za studia

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego informuje, że zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia przez uczelnie poboru opłat za studia, ustalone zostają w Uniwersytecie Zielonogórskim nowe terminy wnoszenia opłat za studia:

1) dla kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym:
a) w przypadku systemu 4 rat - każda rata po 25% opłaty za semestr studiów, płacona w terminach do: 25 września, 25 października, 25 listopada i 27 grudnia za semestr zimowy oraz do 25 lutego, 25 czerwca, 25 lipca, 25 sierpnia za semestr letni;
b) w przypadku systemu 2 rat - pierwsza rata: 50% opłaty za semestr studiów płacona do 25 września za semestr zimowy oraz do 25 lutego za semestr letni, druga rata: 48% opłaty za semestr studiów (rabat 2%) płacona w terminach do 25 listopada za semestr zimowy oraz do 25 lipca za semestr letni;

2) dla kierunków studiów z rocznym okresem zaliczeniowym:
a) w przypadku systemu 8 rat - każda rata po 12,5% opłaty za rok studiów, płacona w terminach do: 25 września, 25 października, 25 listopada, 27 grudnia, 25 lutego, 25 czerwca, 25 lipca oraz 25 sierpnia;
b) w przypadku systemu 4 rat - każda rata po 25% opłaty za rok studiów, płacona w terminach do: 25 września, 25 listopada, 25 lutego, 25 lipca.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019