TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA TO

KIERUNEK, NA KTÓRYM WARTO STUDIOWAĆ !

  • Zapotrzebowanie na żywność było, jest i zawsze będzie – bez dobrej żywności człowiek nie może prawidłowo się rozwijać i zdrowo żyć.

 

  • Wzrost świadomości powoduje preferowanie zdrowej żywności – przyjdź do nas nauczymy Ciebie jak ją produkować i jak odżywiać ludzi racjonalnie oraz dietetycznie.

 

  • Jako producent dobrej żywności będziesz miał satysfakcję z faktu, ze Twoja praca zaspokaja podstawowe potrzeby ludzi.

 

  • Zróżnicowane preferencje i potrzeby konsumentów powodują, że zawsze znajdziesz miejsce dla siebie na rynku pracy – bezrobotnym nie będziesz.

 

  • Kształcimy praktycznie - juz w trakcie studiów Masz wiele tygodni kontaktu z praktyką.

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające:

 • prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa żywności, działalności gastronomicznej i doradztwa dietetycznego (żywieniowego),

 • podjęcie pracy jako inżynier w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, kontroli obrotu żywnością.

Wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych a także ekonomicznych umożliwia wszechstronny rozwój i możliwość wyboru wielu dróg kariery zawodowej po ukończeniu studiów.

Absolwent tego kierunku potrafi integrować wiedzę teoretyczną z  wielu dziedzin technologii żywności z doświadczeniami praktycznymi nabytymi już w trakcie studiów. Potrafi organizować linię produkcyjną, włącznie z doborem specjalistycznych maszyn i urządzeń, a także przeprowadzić kalkulację ekonomiczną. Absolwent ma doświadczenie i posiada umiejętności w rozwiązywaniu zadań praktycznych w zakresie TŻiŻCz zdobyte w zakładach przetwórczych i firmach zajmujących się usługami żywieniowymi oraz  gastronomicznymi. Rozumie zasady funkcjonowania rynku oraz marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Zna język obcy i potrafi posługiwać się terminologią specjalistyczną w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne sprawiają, że absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest przygotowany do podjęcia zarówno  studiów drugiego stopnia jak i podjęcia pracy w zakładzie przetwórstwa spożywczego, zakładzie żywienia zbiorowego, może zakładać własne firmy doradztwa żywieniowego lub w współpracować w tym zakresie z firmami z branży wellness. Wyraźnie profilowane wykształcenie techniczne z gruntownym praktycznym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menadżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów zarówno w dużych, jak i małych zakładach pracy, zajmujących się szeroko pojętym przetwórstwem żywności, doradztwem żywieniowym (dietetycznym) oraz w laboratoriach badawczych.

 

Specjalności

Żywienie człowieka z dietetyką

Absolwenci specjalności żywienie człowieka (studia I stopnia, inżynierskie) posiadają szeroką wiedzę z zakresu żywienia człowieka a także przetwórstwa i analizy żywności ze szczególnym uwypukleniem zagadnień z zakresu racjonalnego żywienia człowieka zarówno zdrowego jak i chorego.

Absolwent tej specjalności umie:

 • wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego sposobu żywienia w chorobach dietozależnych,

 • określać zalecenia oraz opracowywać modele żywienia pozwalające utrzymać zdrowie na każdym etapie życia człowieka.

Studia przygotowują do pracy w instytucjach: prowadzących żywienie zbiorowe, zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem a także zakładach przetwórstwa żywności. Absolwenci mogą także podjąć indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.

Technologia i zarządzanie w przemyśle spożywczym

Absolwenci tej specjalności (studia I stopnia, inżynierskie) mają wiedzę w zakresie chemii, mikrobiologii i biotechnologii żywności, oceny jakości produktów rolnych, sposobów ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego. Posiadają także wiedzę dotycząca aspektów żywienia człowieka, zarządzania jakością produktów żywnościowych, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, oraz marketingu. Zdobyta wiedza może służyć przy projektowaniu nowych technologii i rozwoju produktów.

Studia przygotowują do pracy w:

 • zakładach przetwórstwa żywności (zarządzanie procesem produkcji, nadzór nad jakością żywności, projektowanie nowych produktów, analizy żywności),

 • instytucjach nadzorujących prawidłowe funkcjonowanie zakładów przetwarzania żywności (analizy żywności),

 • zakładach żywienia zbiorowego,

 • samodzielnej działalności doradczej w zakresie profilaktyki żywieniowej.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zał 1 EFEKTY TZ PRAKTYCZNY specjalność ŻCzzED po zmianach 09.03.15.doc)Efekty kształcenia[ ]105 kB
Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019