Dlaczego warto studiować na kierunku Ogrodnictwo


 • Marzysz o pięknym ogrodzie – inni też marzą i przyjdą do Ciebie.
 • Nauczymy Cię jak zaspokajać potrzeby na usługi związane z doborem roślin, pielęgnacją i urządzeniem ogrodów.
 • Lubisz dobre wino – inni też lubią, nauczymy Cię je produkować.
 • Ogrodnictwo możesz realizować na poziomie zawodowym lub jako hobby - jest to wspaniała pasja na całe życie.

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku

Koncepcja kształcenia na kierunku Ogrodnictwo zakłada przygotowanie studenta do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy najemnej przy produkcji sadowniczej, warzywniczej, przy wytwarzaniu roślin ozdobnych, w zakładach zajmujących się obrotem produktami ogrodniczymi a także w biurach projektowych i na obiektach sportowych trawiastych. Student zdobywa wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: warzywnictwa, sadownictwa i roślin ozdobnych. Zapoznany jest również z treściami dotyczącymi metod analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem ogrodniczym oraz zasadami funkcjonowania rynku rolnego. Zdobywa umiejętność przetwarzania danych przy wykorzystaniu techniki komputerowej i poznaje język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się i korzystanie z literatury z zakresu ogrodnictwa.

Biorąc pod uwagę potrzebę  zdobycia umiejętności praktycznych, od roku akademickiego 2013/2014 wprowadzono praktyczny profil kształcenia. Jest to istotne przy założeniu przygotowania studentów do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Okres praktyk trwa 17 tygodni i obejmuje  znaczną część okresu wegetacyjnego. Zapoznanie się z  zagadnieniami praktycznymi i ich konfrontacja z przedstawionymi treściami w trakcie zajęć realizowanych na Uczelni pozwoli lepiej przygotować studentów do wymogów rynku pracy.

 

W ramach zajęć specjalistycznych z zakresu Kształtowania Terenów Zieleni absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności, wymagane przy wykonywaniu badań studialnych, opracowań projektowych i realizacji w zakresie:

 • aranżacji zieleni miejskiej i wiejskiej na obszarach użyteczności publicznej;
 • aranżacji ogrodów przydomowych;
 • oceny stanu i rewaloryzacji ogrodowych założeń zabytkowych;
 • zagospodarowania i rewaloryzacji użytków rolniczych i leśnych;
 • potencjalnego wpływu na środowisko i krajobraz działań zawartych w planach zagospodarowania miejscowego;
 • możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności człowieka wobec środowiska przyrodniczego;
 • pielęgnacji zieleni na obszarach o różnym użytkowaniu;
 • wprowadzania w życie unijnej polityki zrównoważonego rozwoju w ramach wszystkich przedsięwzięć gospodarczych i komunalnych, z uwzględnieniem rekultywacji terenów zaburzonych oraz kreowania poczynań proekologicznych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

 

W ramach zajęć specjalistycznych z zakresu Winiarstwa absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy sytuacji przestrzennych, klimatycznych i glebowych w aspekcie możliwości założenia winnicy;
 • wyboru odmian winorośli do różnych zastosowań;
 • doboru technologii prowadzenia winnicy;
 • technik uprawowych, pielęgnacyjnych oraz związanych ze zbiorem winorośli;
 • przygotowania owoców do produkcji winiarskiej;
 • technik i technologii przetwórstwa owocowego w zakresie winiarstwa;
 • zagadnień ekonomiczno-prawnych związanych z produkcją winiarską i obrotem produktami winiarskimi.

 

W ramach zajęć specjalistycznych z zakresu Greenkeeping'u absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • morfologii, fizjologii i biologii traw;
 • fitopatologii traw, metod diagnostyki chorób traw i ich zwalczania;
 • odmianoznawstwa traw gazonowych i komponowania mieszanek nasiennych;
 • projektowania obiektów sportowych typu pola golfowe, boiska piłkarskie, korty tenisowe itp.;
 • gleboznawstwa i chemii rolnej - w zakresie przydatności poszczególnych rodzajów gleb do budowy obiektów golfowych i piłkarskich;
 • nawadniania obiektów sportowych, w tym zasad konstruowania i projektowania systemów nawodnienia na polach golfowych i boiskach sportowych;
 • pielęgnacji intensywnie eksploatowanych trawników;
 • zarządzania i zagospodarowania terenów pól golfowych i innych obiektów sportowych;
 • historii terenów sportowych i rekreacyjnych;
 • historii, zasad i nauki gry w golfa.

W ramach programu student poznaje problematykę regionalną, co umożliwi mu samodzielne pełnienie różnych funkcji w dobrze rozpoznanych realiach. Położenie nacisku na umiejętności praktyczne (zawodowe) daje dobre perspektywy zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Utrzymywane PWSZ w Sulechowie kontakty z absolwentami kierunku ogrodnictwo wskazują, że wielu spośród nich podejmuje samodzielną pracę, zakładając firmy z branży projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni kształtowanej. Podejmują także pracę w architektoniczno-urbanistycznych biurach projektowych. Analizując rynek pracy, od początku prowadzenia opisywanego kierunku kształcenia ze specjalnością KTZ dostrzegamy fakt, że spośród różnych branż ogrodniczych w regionie lubuskim poszukiwani są głównie specjaliści z zakresu kształtowania terenów zieleni – zarówno projektanci jak wykonawcy prac. Ze względu na rozwijający się rynek i ciągłe jego nienasycenie, jest także ciągła możliwość znalezienia pracy w zawodzie. Nowo powołana specjalność Winiarstwo także ma bogatą podbudowę w postaci wieloletnich kontaktów Uczelni z czołowymi producentami winogron w regionie. W związku z możliwością działania absolwentów zarówno w produkcji winogron, przetwórstwie winogron oraz dystrybucji produktów winiarskich, dostrzegamy potencjalnie szeroki rynek pracy dla specjalistów tych branż. Absolwenci specjalności Greenkeeping są kształceni do pracy w zawodzie greenkeepera, czyli osoby zarządzającej utrzymaniem jakości nawierzchni na intensywnie użytkowanych obiektach sportowych, jak np. stadiony i pola golfowe. Rozwój pól golfowych w całej Polsce i brak alternatywnych kierunków kształcenia na innych uczelniach, stwarza relatywnie duże możliwości zatrudnienia dla tego rodzaju specjalistów.

Absolwenci kierunku ogrodnictwo PWSZ w Sulechowie kontynuują kształcenie na studiach drugiego stopnia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (dawniej Akademia Rolnicza w Szczecinie), Uniwersytetach Przyrodniczych w Poznaniu i we Wrocławiu, Uniwersytecie Zielonogórskim, SGGW w Warszawie. Absolwenci wybierają na nich kierunki: ogrodnictwo, architektura krajobrazu i ochrona środowiska. Podejście PWSZ w Sulechowie do kształcenia jest zgodne ze wskazaniem dla kierunku ogrodnictwo wyrażonym przez zespół pod przewodnictwem prof. dr hab. Sławomira Podlaskiego w opracowaniu Autonomia programowa uczelni – Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego [MNiSW 2010].

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zał 1- OGRODNICTWO - EFEKTY KTZ PRAKTYCZNY.doc)Efekty kształcenia[ ]139 kB
Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019