Dlaczego warto studiować na kierunku Energetyka

 

  • W ankietach prowadzonych przez organizacje pracodawców dotyczących zawodów przyszłości, zawód energetyka lokuje się na czołowych miejscach.
  • W branży energetycznej w porównaniu z innymi branżami średnie wynagrodzenia należą do najwyższych.
  • Dynamiczny rozwój branży związany jest ze wzrostem zatrudnienia – szczególnie wielu pracowników będzie potrzebowała energetyka odnawialna (OZE), rozproszone źródła energii, smart grid, energetyka prosumencka (w której właściciel instalacji OZE wytwarza energię na własny użytek sprzedając nadwyżki do sieci).

Jednym słowem warto zostać energetykiem – elektroenergetykiem lub ciepłownikiem

SYLWETKA ABSOLWENTA

kierunek kształcenia ENERGETYKA, profil praktyczny

Energetyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym – łączy w sobie tematykę dotyczącą elektrotechniki, mechaniki, termodynamiki, ochrony środowiska. Kształcenie jest realizowane na podbudowie przedmiotów podstawowych - matematyki, fizyki, chemii, oraz przedmiotów informatycznych takich jak technologia informacyjna, grafika inżynierska, elementy programowania oraz komputerowo wspomagane projektowanie. Następnie, w ramach kształcenia kierunkowego student zdobywa wiedzę z zakresu elektroenergetyki – energoelektroniki, maszyn elektrycznych, urządzeń i napędów elektrycznych, przesyłania energii elektrycznej, z zakresu technologii energetycznych – mechaniki płynów, podstaw projektowania maszyn i urządzeń, termodynamiki technicznej, maszyn energetycznych.

Istotnym zakresem przekazywanej wiedzy są zagadnienia dotyczące automatyki i sterowania urządzeniami energetycznymi – metrologia elektryczna, podstawy automatyki, miernictwo w energetyce, technika sensorowa, sterowniki PLC w energetyce. Ten zakres tematyki jest szczególnie ważny w perspektywie rozwoju energetyki prosumenckiej, gdzie sterowanie niestabilnymi źródłami energii wymaga rozbudowanych układów pomiarów i regulacji. Kolejnym zakresem tematycznym są instalacje odnawialnych źródeł energii, gdzie student zdobywa nie tylko wiedzę, ale i umiejętności, prowadząc również prace montażowe. Wymienione bloki przedmiotów są uzupełnione przedmiotami o ogólnym charakterze, dotyczącymi gospodarki energetycznej, rynku energii, ochrony środowiska w energetyce.

Jak z przedstawionego skróconego przeglądu tematyki wynika absolwent kierunku energetyka posiada szeroką wiedzę, pozwalającą na wykonanie zadań w firmach o różnym profilu – odelektrociepłowni aż po małe i średnie przedsiębiorstwa działające w szeroko pojętej energetyce, oraz firmy prowadzące właściwą gospodarkę energetyczną. Miejscem pracy absolwentów są również samorządy, gdzie sprawy związane z planowaniem i rozwojem energetyki, w tym energetyki rozproszonej odgrywają coraz większą rolę.

Profil praktyczny kształcenia kładzie duży nacisk na przekazanie studentom umiejętności. W procesie dydaktycznym studenci realizują rozszerzoną tematykę zajęć laboratoryjnych i projektowych oraz odbywają co najmniej 3-miesięczne praktyki zawodowe w końcowym okresie studiów. Studenci mają możliwość realizacji prac dyplomowych w oparciu o tematykę związaną z działalnością firmy.

SPECJALNOŚCI:

Energetyka odnawialna

Absolwenci specjalności energetyka odnawialna znają zasady działania, konstrukcje oraz warunki eksploatacji różnych instalacji odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych itd. Wiedza dotyczy zarówno układów samych źródeł jak i urządzeń pozwalających na efektywną pracę tych źródeł, takich jak magazyny energii, systemy monitorowania itd. Obejmuje również zastosowanie źródeł w budynkach inteligentnych zarówno w obwodach elektrycznych jak i ciepłowniczych.

Wytwarzanie i dystrybucja energii

Absolwenci specjalności wytwarzanie i dystrybucja energii znają zagadnienia dotyczące różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – zarówno w klasycznych jednostkach wytwórczych, jak i w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Są przygotowani do realizacji programu „Prosument” i potrafią przeprowadzić analizę finansową opłacalności inwestycji. W zakresie dystrybucji znają tematykę sieci inteligentnych, szczególnie mikrosieci inteligentnych w systemach rozproszonych.

W przypadku profilu praktycznego studenci w czasie wyjazdów studyjnych poznają różne jednostki wytwórcze – od bloku parowo-gazowego do małych elektrowni wodnych oraz elektrowni fotowoltaicznych (1,5 MW) i biogazowej (1MW).

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019