Dlaczego warto studiować na kierunku Turystyka i rekreacja

 

Jeżeli chcesz:

  • odkrywać nowe miejsca atrakcyjne dla turystów,
  • osobiście doradzać jak odpoczywać i podróżować,

to wybierz dla siebie jeden z zawodów:

  • hotelarz i organizator usług hotelarskich,
  • organizator wypoczynku i rekreacji,
  • pilot wycieczek, rezydent, ale także osobisty doradca turystyczny.

Poznasz ich arkana studiując na Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogóskiego.

Hotelarz i organizator usług hotelarskich, organizator wypoczynku i rekreacji, pilot wycieczek, rezydent, ale także osobisty doradca turystyczny, sieciowy moderator usług turystycznych, tester destynacji turystycznej to aktualnie i w przyszłości zawody turystyczne, do których przygotowują studentów innowacyjne i kreatywne studia na kierunku „Turystyka i rekreacja”.

Czy już jesteś przekonany, że warto studiować turystykę i rekreację? 

Czy już wiesz, że chcesz odkrywać nowe miejsca atrakcyjne dla turystów, chcesz osobiście doradzać jak odpoczywać i podróżować? - zachęcamy Cię do tego. 

Sylwetka absolwenta

specjalności:

  • Hotelarstwo
  • Gospodarka turystyczna
  • Organizacja wypoczynku (Turystyka i organizacja wypoczynku)

Absolwent studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja o profilu praktycznym otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskana w trakcie studiów wiedza, m. in. ekonomiczna, techniczno-organizacyjna, prawnicza, przyrodnicza, społeczna, geograficzna, historyczna, informatyczna umożliwi poznanie i rozumienie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, przemian zachodzących we współczesnej gospodarce turystycznej, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i organizowanie imprez rekreacyjnych. Mając wszechstronne interdyscyplinarne wykształcenie, zarówno z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych absolwent powinien posiadać następujące  umiejętności: samodzielnego przygotowania i zrealizowania imprez turystycznych i rekreacyjnych, planowania i kierowania  własnymi przedsięwzięciami organizacyjnymi z zakresu turystyki i rekreacji, swobodnego nawiązywania kontaktów i efektywnej pracy twórczej samodzielnej i zespołowej, posługiwania się językiem obcym w zakresie obsługi ruchu turystycznego,  zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, w tym hotelarskimi i agroturystycznymi.       W zależności od wybranej specjalności absolwenci kierunku turystyka i rekreacja nabywają dodatkowe umiejętności i kompetencje. Na specjalnościorganizacja wypoczynku (turystyka i organizacja wypoczynku)są to m.in. umiejętności praktyczne związane z pilotażem wycieczek krajowych i zagranicznych, umiejętności planowania czasu wolnego i stosowania różnorodnych środków, form i metod z zakresu rekreacji, programowania i prowadzenia zróżnicowanych form turystyki szkolnej oraz umiejętności w zakresie promocji zdrowia wśród różnych grup wiekowych. Na specjalności gospodarka turystyczna absolwenci nabywają umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, dokonywania analizy rynku turystycznego, sporządzania planu działań marketingowych, konkurowania na rynku usług turystycznych, pozyskiwania i wykorzystywania informacji turystycznej. Na specjalnościhotelarstwo umiejętności absolwentów ukierunkowane są m.in. na: zarządzanie hotelami, motelami i pensjonatami oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, kształtowanie wizerunku i marki hotelu, umiejętność stosowania narzędzi marketingowych w usługach hotelarskich, umiejętność obsługi w hotelach i dbałości o jakość usług hotelarskich.

W trakcie studiów studenci mają możliwości pogłębiania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań w ramach przedmiotów fakultatywnych, wizyt studyjnych i zajęć praktycznych. Ponadto uzyskują dodatkowe kompetencje po ukończeniu specjalistycznych kursów w zakresie menedżera sportu, menedżera turystyki, wychowawcy kolonii i obozów młodzieżowych oraz pilotażu wycieczek.

Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja uzyskają  dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do sprawowania różnorodnych funkcji zawodowych i obejmowania różnych stanowisk w sferze turystyki i rekreacji. Mogą uzyskać zatrudnienie w: biurach podróży, punktach informacji turystycznej, przewodnictwach miejskich, ośrodkach kultury, sportu i rekreacji, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach i sanatoriach, działach socjalnych firm i instytucji publicznych, organach administracji rządowej i samorządowej (wydziały promocji i turystyki), stowarzyszeniach, fundacjach, mediach zajmujących się promocją regionów turystycznych, szkołach, hotelach, pensjonatach, motelach, zakładach gastronomicznych, gospodarstwach agroturystycznych. Ponadto absolwenci kierunku turystyka i rekreacja  uzyskają pakiet umiejętności pozwalających na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Nauka na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019