ZASADY RECENZOWANIA

Artykuły zamieszczane w ZN IZiIR są recenzowane, dzięki czemu utrzymywany jest stały, wysoki poziom naukowy publikacji. Proces oceny jest anonimowy. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. W tym jednego spoza instytucji afiliacji autora. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie.

Przez przedłożenie artykułów autorzy dają wydawcy prawo do opublikowania i dystrybucji artykułu w języku polskim, w Polsce lub za granicą, w formie drukowanej lub elektronicznej. Artykuł opublikowany w ZN IZiIR nie może zostać opublikowany w innych czasopismach bez zgody redaktora naczelnego, bez odnośnika do tekstu źródłowego, oraz tylko w niezmienionej formie drukowanej lub elektronicznej. Autorzy oświadczają, że ich prace nie były dotychczas publikowane i mają do nich pełne prawa autorskie. Części zaczerpnięte z innych publikacji powinny mieć odpowiednie odnośniki. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść ich prac i za niewyjawianie informacji tajnych – według odpowiednich przepisów prawa. Autorzy wyrażają zgodę na przyszłe możliwe zmiany ich artykułów, powstałe w procesie recenzji, poprawki językowe i inne czynności związane z publikacją pracy. Autor wyraża także zgodę na ewentualne skrócenie artykułu, jeśli przekracza on dozwoloną objętość.

Inne kwestie odnoszące się do praw autorskich są regulowane przez obowiązujące prawo (Ustawa Prawo autorskie z 4 lutego 1994 r.).

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018