INSTRUKCJA WYDAWNICZA

1. Materiały przeznaczone do publikacji w kolejnym numerze Zeszytu Naukowego IZiIR prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej oraz papierowej do dnia 31 września danego roku. Redakcja prosi o przestrzeganie zaleceń zamieszczonych w załączonym pliku Format artykułu ZN IZiIR. doc. oraz posłużenie się formatem przy pisaniu publikacji. Prace przygotowane niezgodnie z wytycznymi będą odsyłane autorom do poprawy.

2. Artykuły publikowane w ZN IZiIR podlegają ocenie recenzentów. W przypadku zasugerowania przez recenzentów poprawek, warunkiem publikacji jest ich uwzględnienie przez Autora tekstu. Redakcja zastrzega sobie też prawo poprawiania usterek stylistycznych oraz dokonywania skrótów.

3. Autor zachowuje prawo do korekty autorskiej w terminie zastrzeżonym przez Redakcję. Nie dochowanie terminu spowoduje odrzucenie artykułu lub naniesienie poprawek przez Redakcję.

Załączniki:
Pobierz plik (Format artykułu ZN IZiIR.doc)Format artykułu[Format artykułu ZN IZiIR]88 kB
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018