KIERUNEK ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA -    

PRAKTYCZNY KIERUNEK DLA ZAINTERESOWANYCH ZDROWIEM

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Żywienie człowieka i dietoterapia uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające:

 • prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowo-dietetycznego,

 • współpracy z branżą wellness i fitness w ramach doradztwa dietetycznego,

 • prowadzenia działalności z zakresu żywienia zbiorowego,

 • podjęcie pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, kontroli obrotu żywnością.

Wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu chemii żywności oraz nauk żywieniowych w połączeniu z naukami technologicznymi, technicznymi oraz ekonomicznymi umożliwiają wszechstronny rozwój i szerszą możliwość wyboru dróg kariery zawodowej po ukończeniu studiów.

Absolwent kierunku Żywienie człowieka i dietoterapia:

 

  • potrafi integrować wiedzę teoretyczną z wielu dziedzin technologii żywności i doradztwa żywieniowego z doświadczeniami praktycznymi nabytymi już w trakcie studiów.

 

  • potrafi organizować linię produkcyjną zakładu żywienia zbiorowego i przetwórstwa spożywczego oraz stworzyć gabinet doradztwa żywieniowego włącznie z doborem specjalistycznych urządzeń, umie przeprowadzić kalkulację ekonomiczną danego przedsięwzięcia.

 

  • ma doświadczenie i posiada umiejętności w rozwiązywaniu zadań praktycznych w zakresie żywienia człowieka oraz doradztwa dietetycznego zdobyte w zakładach prowadzących żywienie zbiorowe, gabinetach doradztwa dietetycznego oraz zakładach przetwórstwa i badania żywności.

 

  • rozumie zasady funkcjonowania rynku oraz marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka oraz doradztwem dietetycznym.

 

  • zna język obcy i potrafi posługiwać się terminologią specjalistyczną w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej.

 

Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne sprawiają, że absolwent kierunku Żywienie człowieka i dietoterapia jest przygotowany do podjęcia zarówno studiów drugiego stopnia jak i pracy związanej z doradztwem żywieniowym (doborem optymalnej diety), promocją prawidłowego żywienia lub żywieniem zbiorowym.

Absolwent może także pracować w laboratoriach badawczych oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego. Wyraźnie profilowane wykształcenie techniczne z gruntownym praktycznym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menadżerskim gwarantuje zatrudnienie lub tworzenie własnych firm przez absolwentów w firmach doradztwa żywieniowego, żywienia zbiorowego, edukacji żywieniowej a także w zakładach pracy zajmujących się szeroko pojętym przetwórstwem żywności.

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018