Przeciwdziałanie zjawisku "ghostwriting" w Studiach Lubuskich

W trosce o rzetelność publikacji naukowych redakcja wymaga od autorów ujawnienia informacji o źródłach ich finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wkładzie wszystkich osób, które brały udział w tworzeniu publikacji na każdym etapie jej powstawania. Autentyczność danych autor potwierdza w stosownym Oświadczeniu w chwili zgłoszenia artykułu do publikacji w Studiach Lubuskich.
Autor zgłaszający artykuł potwierdza prawdziwość wszystkich danych na temat afiliacji i rodzaju wkładu (merytorycznego, rzeczowego, finansowego, itp.) wszystkich osób, zamieszczając ich wykaz na końcu publikacji lub w podziękowaniach. Służyć to ma ochronie praw autorów, których rola bywa pomijana, pomimo znacznego zaangażowania w powstanie publikacji już na etapie konceptualizacji (tzw. ghostwritting) oraz zapobieganiu przeceniania udziału osób, które bezpośrednio nie brały udziału w żadnym z etapów pracy nad publikacją (guest authorship).
W przypadku publikacji powstałej w ramach grantu badawczego lub projektu finansowanego przez instytucję naukową, konieczne jest podanie (przy tytule w pierwszym dolnym przypisie) poniższej formuły:

„Praca powstała/badania przeprowadzono w ramach projektu nr …………….... pt.
……………...………………………………………., finansowanego przez …………………………. (Kierownik projektu: tytuł,
imię, nazwisko, afiliacja; zespół badawczy: dla każdej osoby - tytuł, imię, nazwisko, afiliacja)”

W przypadku, gdy publikacja powstała na podstawie pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej - przy tytule w pierwszym w dolnym przypisie należy zawrzeć formułę:

„Praca napisana na podstawie pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem: tytuł, imię, nazwisko, afiliacja w (nazwa instytucji naukowej) w (miasto).”

Brak wyczerpującej informacji na temat autorów jest przejawem niskich standardów i łamania zasad etyki naukowej. W przypadku wykrycia podania nierzetelnych danych redakcja udokumentuje taki przypadek oraz podejmie działania prowadzące do szerokiego ujawnienia tej informacji, włączając w to zawiadomienie ośrodków i instytucji, z którymi związany jest autor lub autorzy publikacji.

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018