Zasady recenzowania artykułów

Artykuły zamieszczane w Studiach Lubuskich są recenzowane, dzięki czemu utrzymywany jest stały, wysoki poziom naukowy publikacji. Proces oceny jest anonimowy. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza instytucji afiliacji autora. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
Między recenzentem a autorem nie mogą występować:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie.
Przez przedłożenie artykułów autorzy dają wydawcy prawo do opublikowania i dystrybucji artykułu w języku polskim lub innym, w Polsce lub za granicą, w formie drukowanej lub elektronicznej. Artykuł opublikowany w Studiach Lubuskich nie może zostać opublikowany w innych czasopismach bez zgody redaktora naczelnego, bez odnośnika do tekstu źródłowego, oraz tylko w niezmienionej formie drukowanej lub elektronicznej. Autorzy oświadczają, że ich prace nie były dotychczas publikowane i mają do nich pełne prawa autorskie. Części zaczerpnięte z innych publikacji powinny mieć odpowiednie odnośniki. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść ich prac i za niewyjawianie informacji tajnych – według odpowiednich przepisów prawa. Autorzy wyrażają zgodę na przyszłe możliwe zmiany ich artykułów, powstałe w procesie recenzji, poprawki językowe i inne czynności związane z publikacją pracy. Autor wyraża także zgodę na ewentualne skrócenie artykułu, jeśli przekracza on dozwoloną objętość.

Inne kwestie odnoszące się do praw autorskich są regulowane przez obowiązujące prawo (Ustawa Prawo autorskie z 4 lutego 1994 r.).

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018