Dlaczego warto studiować na kierunku Administracja

 

  • Administracja ma się dobrze.
  • Chcesz dołączyć do grona urzędników?

Studiuj!! Najlepiej na Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogóskiego, która ma największe doświadczenie w kształceniu kadr dla administracji.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku administracja posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań, zdobyte w czasie praktyki w środowisku zajmującym się zawodowo administracją. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Nauka na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W zależności od wybranej po drugim roku studiów specjalności absolwent posiada dodatkowe umiejętności związane z określonymi rodzajami administracji publicznej. 


Specjalności

Administracja samorządowa

W czasie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu: podstaw funkcjonowania samorządów, socjologii społeczeństw lokalnych, strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, prawa zagospodarowania przestrzeni, gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, postępowania egzekucyjnego w administracji i postępowania sądowo-administracyjnego. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej.

Administracja służb społecznych

W czasie studiów studenci poznają podstawy prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, podstawy zarządzania oświatą,  kulturą i służbą zdrowia, podstawy ekonomiki sfery społecznej i podstawy polityki społecznej. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w administracji różnych służb społecznych, między innymi w instytucjach zajmujących się ubezpieczeniami społecznymi, opieką zdrowotną, oświatą, kulturą i rekreacją, w ośrodkach pomocy społecznej i w biurach pracy.

Administracja wymiaru sprawiedliwości

Program studiów obejmuje przedmioty pozwalające na rozumienie istoty przepisów prawnych stosowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości i praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w działalności administracyjnej. Studenci zapoznają się nie tylko z zasadami ustrojowymi organów ochrony prawnej ale również ze specyfiką biurowości w poszczególnych rodzajach spraw, między innymi dokumentowania praw własności (księgi wieczyste, ewidencje nieruchomości) i prowadzenia rejestrów (przedsiębiorstw, stowarzyszeń, dłużników niewypłacalnych, zastawów). Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnego rodzaju działach administracji sądowej, prokuratorskiej czy organów ochrony prawnej.

Rachunkowość i gospodarka budżetowa

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami publicznymi, problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego oraz funkcjonowania systemu kontroli w administracji publicznej. Studenci nabywają umiejętności ewidencji zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem szczególnych zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach sektora publicznego, sporządzania sprawozdań i analizy ich danych. Zapoznają się z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania z funduszy i programów pomocowych UE i ich wykorzystania w praktyce. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w wydziałach finansowych jednostek administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach zarządzających finansami publicznymi oraz finansowanych ze środków publicznych. 

Gospodarka publiczna

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania ukierunkowaną na problematykę rozwoju lokalnego i regionalnego oraz niezbędną w warunkach uczestnictwa w strukturach UE. Studenci nabywają umiejętność opracowywania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, ewidencji zdarzeń gospodarczych, uwzględniającej szczególne rozwiązania dla jednostek sektora publicznego oraz analizy ich sytuacji ekonomiczno - finansowej. Ponadto posiądą wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozyskiwania środków z funduszy i programów pomocowych UE oraz organizacji i zasad kontroli w administracji publicznej, w tym audytu wewnętrznego. Absolwent tej specjalności może realizować różnorodne zadania przypisane do sektora publicznego. Jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach zarządzających finansami publicznymi oraz finansowanych ze środków publicznych. 

Usługi informacyjne w urzędzie (e-Urząd)

W czasie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania sieci Internet do usprawnienia działalności urzędów, w szczególności poznają technologie internetowe, podstawy tworzenia sieci komputerowych, działania systemów internetowych, podstawy elektronicznego przetwarzania i obiegu dokumentów oraz zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych. Nabywają umiejętności korzystania z wybranych systemów obsługi klienta. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnego rodzaju urzędach dostępnych drogą elektroniczną.

Menadżer projektów europejskich

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa funduszy europejskich oraz zarządzania. Nabyta wiedza jest konieczna zarówno na etapie identyfikacji projektu, składania aplikacji, jak również realizacji i rozliczania środków unijnych. Ponadto zdobywają wiedzę z innych dziedzin prawa niezbędnych podczas realizacji projektów a w szczególności takich zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi. Absolwenci tej specjalności potrafią samodzielnie zidentyfikować potrzeby oraz przygotować dokumentację projektową wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z prawem i wytycznymi. Posiadają umiejętność zarządzania projektami oraz ich rozliczenia. Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach administracji publicznej oraz we wszystkich instytucjach publicznych i prywatnych realizujących projekty współfinansowane ze środków europejskich.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

W trakcie studiów student poznaje  prawne regulacje związane  z bezpieczeństwem wewnętrznym, systemem zarządzania kryzysowego, stanami nadzwyczajnymi w sytuacjach kryzysowych  oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości i sposobami jej zwalczania. Absolwent tej specjalności jest przygotowany  do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (na przykład policja, straże gminne, centra zarządzania kryzysowego) oraz instytucjach zajmujących się ochroną osób i mienia.


Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018