Pomoc materialna dla studentów

 

Na Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego studenci mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej w postaci:

- stypendium socjalnego,

- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium rektora dla najlepszych studentów,

- zapomogi,

- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

 

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

 

1. Załączniki do regulaminu:

- wniosek o przyznanie stypendium socjalnego: załącznik nr 1 *

- wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych: załącznik nr 2 *

- wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów:  załącznik nr 3 *

- wniosek o przyznanie zapomogi: załącznik nr 4 *

- wniosek o przywrócenie terminu:  załącznik nr 5

- oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku:  załącznik nr 6

- oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z  rodziców:  załącznik nr 7 **

- wykaz niezbędnych dokumentów do wyliczenia dochodu w rodzinie studenta: załącznik nr 8

- oświadczenie studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: załącznik nr 9 **

- oświadczenie o zaprzestaniu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki: załącznik nr 10

- oświadczenie o zmianie warunków dojazdu:  załącznik nr 11

- zasady określania punktacji za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym:            załącznik nr 12

2. Dokumenty potwierdzające wysokość i źródła dochodu rodziny

      - oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych    przez osoby fizyczne  [oświadczenie nr 1] **

- oświadczenie o źródłach dochodu uzyskanego w roku 2016 [oświadczenie nr 2] **

- oświadczenie o utracie-uzyskaniu dochodu [oświadczenie nr 3] **

- oświadczenie o dochodzie utraconym [oświadczenie nr 4] **

- oświadczenie o dochodzie uzyskanym [oświadczenie nr 5] **

 

* wersja elektroniczna dostępna od dnia 1 października 2017 r. na indywidualnym koncie w  studenckim module www

** oświadczenia zawarte w elektronicznym formularzu wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

 

 

Adres

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

tel: 68 352 83 02

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018